എന്നെ പിന്തുടരൂ ഇതുവഴി..

I like it....

Saturday, December 22, 2012

ഹൈകു കവിതകള്‍

കണ്ണാടിയിൽ 
ഞാനൊരു
സാത്താനെ 

കണ്ടു
പല്ലിളിച്ച്‌ 

ചിരിച്ച 
സാത്താൻ
ഞാൻ 

തന്നെയെന്നങ്ങുറപ്പിച്ചു..
 


ഒന്നും 
പറയാൻ
തുനിഞ്ഞില്ല
അത്‌ 

കൊണ്ടോന്നും
കനിഞ്ഞില്ലനേരമ്പോക്കിനായി
നെറികേട്‌ 

കാണിച്ചു..
നെറികേട്‌ 

വന്നപ്പോൾ
നാട്ടാർക്ക്‌ 

നേരമ്പ്പോക്കായി 

കണ്ണീരുള്ളപ്പോൾ
കരയാൻ 

മടിച്ചു..
കണ്ണീർ 

വറ്റിയ
നേരത്ത്‌ 

പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു..
 


തുള്ളിച്ചാടി,
കമിഴ്‌ന്നു വീണു...
പൊട്ടം കളിച്ചു..
ജനം ആർത്തു ചിരിച്ചു..
 

കുരുടന്റെ 
കണ്ണുകൾ
മുരടനു പുഛം
കുരുടനതു പൊന്ന്!!


ഇതൊക്കെ കവിതകാളായിഅംഗീകരിക്കണം !!